Wynagrodzenie

Wynagro­dze­nie za usługi prawne zawsze ustalamy z Klien­tem indywi­du­al­nie w zależ­no­ści od nakładu pracy, charak­teru sprawy (zawiło­ści, czaso­ch­łon­no­ści, niety­po­wo­ści), miejsca prowa­dze­nia sprawy. Na jego wysokość ma również wpływ to, czy interes Klienta zagro­żony jest upływem terminu zawitego czy przedaw­nie­niem.

Gwaran­tu­jemy Państwu atrak­cyj­ność i elastycz­ność naszego systemu wynagro­dze­nia, propo­nu­jąc nastę­pu­jące formy rozli­czeń:

Ważne informacje dotyczące wynagrodzenia:

Płatno­ści dokony­wa­nie są na podsta­wie faktur VAT, wysta­wia­nych przez Kance­la­rię w termi­nie wspól­nie uzgod­nio­nym, bądź na podsta­wie paragonu. Kwota do zapłaty powięk­szana jest o 23% VAT.
Wynagro­dze­nie płatne jest z góry (z wyjąt­kiem wynagro­dze­nia godzi­no­wego).

Z uwagi na możli­wo­ści finan­sowe i szcze­gólną sytuację życiową Klien­tów, umożli­wiamy płatność na raty. Kance­la­ria może też bezpłat­nie wesprzeć Klienta w uzyska­niu zwolnie­nia od kosztów sądowych.

Wynagro­dze­nie nie obejmuje opłat sądowych i skarbo­wych, a także kosztów dodat­ko­wych np. kosztów podróży.

Oszczędność
kosztu zakupu usług prawnych i czasu trwania Twoich spraw
Bezpieczeństwo
w zakresie ochrony informacji i Twoich finansów
Profesjonalizm
obsługa przez profesjonalistów i ekspertów w swojej dziedzinie
Elastyczność
rozwiązania tanie, szybkie i skuteczne – w trosce o Twoje interesy
Prostota
prosta oferta, umowa i rozliczenie