Dlaczego my

Kilku­letnie doświad­czenie w świad­czeniu usług praw­nych zdobyte w kance­la­riach praw­nych, oraz podczas obsługi prawnej przed­się­biorców m.in. z branży budow­lanej, infor­ma­tycznej, wydaw­ni­czej, pozwo­liło nam na otwarcie własnej prak­tyki adwo­kac­kiej w Krakowie. Naszymi Klien­tami są osoby fizyczne, spółki handlowe, a także podmioty insty­tu­cjo­nalne. Współ­pra­cu­jemy z nota­riu­szami, rzeczo­znaw­cami mająt­ko­wymi, tłuma­czami przy­się­głymi oraz księ­go­wymi. Dzięki temu wszystkie sprawy naszych Klientów mogą być zała­twione w jednym miejscu.

Pracu­jemy w oparciu o dogłębną analizę faktyczną i prawną problemu oraz konsul­tacje z Klientem. Zawsze mówimy jasno zarówno o szan­sach, jak i możli­wych zagro­że­niach wyni­ka­ją­cych z podej­mo­wa­nych przez nas działań. Dbamy o to, by Klient miał od nas zawsze bieżące infor­macje o stanie i postę­pach powie­rzo­nych nam spraw.

Oferu­jemy porady prawne oraz stałą lub doraźną obsługę prawną podmiotów gospo­dar­czych i osób fizycz­nych. Gwaran­tu­jemy rzetel­ność i wysokie kompe­tencje.

Zapraszamy do kontaktu

Nasz zespół

Magdalena Gorajek
Adwokat

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2012 roku.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od ponad 10 lat zajmuje się sprawami cywilnymi, gospodarczymi, oraz związanymi z prawem pracy.

Z sukcesami prowadziła liczne sprawy o zapłatę, czy windykacyjne. Systematycznie zajmuje się sporządzaniem, poprawianiem umów.

więcej
Olga Jędrzejowska-Staniaszek
Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aplikację adwokacką, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego, odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. W ramach kilkuletniej praktyki zawodowej współpracowała z krakowskimi kancelariami adwokackimi, gdzie prowadziła kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Posiada doświadczenie procesowe w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, spadkowego oraz prawa nieruchomości.

więcej

Magdalena Gorajek Adwokat

Wykształcenie:

Jestem adwokatem, oraz członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończyłam studia prawnicza na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską obroniłam w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego.

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych m.in. ostatnich z zasad przetwarzania danymi osobowymi w oparciu o RODO, oraz warsztatów przygotowujących do objęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych, potwierdzonych uzyskaniem certyfikatów z marca 2023 r.

Doświadczenie:

Od ponad 10 lat zajmuję się sprawami cywilnymi, gospodarczymi, oraz związanymi z prawem pracy.

sukcesami prowadziłam liczne sprawy o zapłatę, czy windykacyjne. Systematycznie zajmuję się sporządzaniem, poprawianiem umów, oraz wdrażaniem dokumentacji RODO.

W kręgu moich prawniczych zainteresowań znajduje się, w szczególności prawo IT, prawo autorskie, oraz ochrona danych osobowych.

Świadczę usługi na rzecz klientów z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski oraz Śląska.

Języki:

angielski (w tym Legal English)

Pro Bono:

Udzielałam także wsparcia pro bono osobom będącym w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w ramach Poradni Prawnej Fundacji Academia Iuris w Krakowie.

Olga Jędrzejowska-Staniaszek Adwokat

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację adwokacką, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego, odbywałam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Jestem członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Doświadczenie:

W ramach kilkuletniej praktyki zawodowej współpracowałam z krakowskimi kancelariami adwokackimi, gdzie prowadziłam kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Posiadam doświadczenie procesowe w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, spadkowego oraz prawa nieruchomości. Reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji oraz organami ścigania. W obszarze praktyki zawodowej zajmuję się również obroną w sprawach karnych oraz w postępowaniach z zakresu prawa wykroczeń.

Języki:

angielski

Oszczędność
kosztu zakupu usług prawnych i czasu trwania Twoich spraw
Bezpieczeństwo
w zakresie ochrony informacji i Twoich finansów
Profesjonalizm
obsługa przez profesjonalistów i ekspertów w swojej dziedzinie
Elastyczność
rozwiązania tanie, szybkie i skuteczne – w trosce o Twoje interesy
Prostota
prosta oferta, umowa i rozliczenie